Tahap Personaliti Beragama Pengguna Tandas Masjid

  • Mohamad Izzat Mohamad Ghani
  • Nik Yusri Musa
Keywords: tahap personaliti beragama; pengguna tandas masjid

Abstract

Agama merupakan fitrah manusia untuk menghayatinya ke dalam diri manusia sejatinya. Ia
mempertemukan dua perkara yang saling berhubung iaitu fitrah dan ajakan untuk
mengembangkannya. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti tahap personaliti
beragama dalam kalangan pengguna tandas masjid yang di bawah pemerintahan dan sistem
politik di Kelantan yang terkenal dengan dasar membangun bersama Islam. Data kajian telah
diperolehi dengan menggunakan kaedah kuantitatif melalui edaran soal selidik. Borang soal
selidik telah diedarkan kepada 353 orang responden iaitu kepada pengguna tandas masjid
dalam kategori masjid negeri, bandar, jajahan/daerah dan mukim di Kelantan. Responden
kajian terdiri daripada Ahli Jawatankuasa masjid dan pengguna tandas masjid. Data kajian
dianalisis dengan menggunakan ‘Statistical Package for the Social Science’ iaitu SPSS versi
20. Penemuan kajian melaporkan bahawa tahap personaliti beragama pengguna tandas masjid
adalah berada pada tahap yang sederhana. Pihak kerajaan pusat dan negeri yang merupakan
badan berkuasa tertinggi seharusnya memainkan peranan. Pengetahuan dan amalan agama
yang komprehensif mampu menjana masyarakat bertindak lebih waras, minda kelas pertama,
berfikiran aras tinggi dan rasional dalam menangani cabaran hidup.

Published
2018-10-21
How to Cite
Mohamad Ghani, M. I., & Musa, N. Y. (2018). Tahap Personaliti Beragama Pengguna Tandas Masjid. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 1(1), 45-56. Retrieved from http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/10
Section
Articles