[1]
S. Mahapol, M. S. A. Yusoff, and M. L. I. H. Mohd Sa’ad, “Nilai Kerohanian Dalam Disiplin Ilmu Nahu; Kajian Terhadap Sumbangan Al-Qushayri”, insaniah, vol. 3, no. 1, pp. 12-25, Apr. 2020.