Muhammad, Azhar, and Zauwiah Abidin. 2018. “Kefahaman Terhadap Makna Huruf Ya’ Dalam Sintaksis Arab: Kajian Dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura”. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities 1 (2), 72-82. http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/25.