Muhammad, A., & Abidin, Z. (2018). Kefahaman Terhadap Makna Huruf Ya’ Dalam Sintaksis Arab: Kajian dalam Kalangan Pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, Singapura. International Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 1(2), 72-82. Retrieved from http://insaniah.umk.edu.my/journal/index.php/insaniah/article/view/25