(1)
Mahapol, S.; Yusoff, M. S. A.; Mohd Sa’ad, M. L. I. H. Nilai Kerohanian Dalam Disiplin Ilmu Nahu; Kajian Terhadap Sumbangan Al-Qushayri. insaniah 2020, 3, 12-25.